All-time Tournaments

Corustoernooi 2007

Standings:
grandmaster group A - grandmaster group B - grandmaster group C - Amateur Events
Participants:
grandmaster group A - grandmaster group B - grandmaster group C
Schedule:
grandmaster group A - grandmaster group B - grandmaster group C


Schedule grandmaster group A 2007

Round 1 - Saturday the 13th
Topalov, V. - Motylev, A.½-½
van Wely, L. - Radjabov, T.0-1
Karjakin, S. - Kramnik, V.½-½
Shirov, A. - Svidler, P.½-½
Tiviakov, S. - Carlsen, M.½-½
Navara, D. - Aronian, L.½-½
Ponomariov, R. - Anand, V.½-½

Round 2 - Sunday the 14th
Motylev, A. - Anand, V.0-1
Aronian, L. - Ponomariov, R.1-0
Carlsen, M. - Navara, D.0-1
Svidler, P. - Tiviakov, S.1-0
Kramnik, V. - Shirov, A.1-0
Radjabov, T. - Karjakin, S.½-½
Topalov, V. - van Wely, L.1-0

Round 3 - Monday the 15th
van Wely, L. - Motylev, A.½-½
Karjakin, S. - Topalov, V.½-½
Shirov, A. - Radjabov, T.0-1
Tiviakov, S. - Kramnik, V.½-½
Navara, D. - Svidler, P.½-½
Ponomariov, R. - Carlsen, M.1-0
Anand, V. - Aronian, L.½-½

Round 4 - Tuesday the 16th
Motylev, A. - Aronian, L.½-½
Carlsen, M. - Anand, V.½-½
Svidler, P. - Ponomariov, R.½-½
Kramnik, V. - Navara, D.½-½
Radjabov, T. - Tiviakov, S.1-0
Topalov, V. - Shirov, A.1-0
van Wely, L. - Karjakin, S.½-½

Round 5 - Thursday the 18th
Karjakin, S. - Motylev, A.½-½
Shirov, A. - van Wely, L.0-1
Tiviakov, S. - Topalov, V.½-½
Navara, D. - Radjabov, T.0-1
Ponomariov, R. - Kramnik, V.½-½
Anand, V. - Svidler, P.1-0
Aronian, L. - Carlsen, M.½-½

Round 6 - Friday the 19th
Motylev, A. - Carlsen, M.½-½
Svidler, P. - Aronian, L.½-½
Kramnik, V. - Anand, V.1-0
Radjabov, T. - Ponomariov, R.½-½
Topalov, V. - Navara, D.½-½
van Wely, L. - Tiviakov, S.½-½
Karjakin, S. - Shirov, A.1-0

Round 7 - Saturday the 20th
Shirov, A. - Motylev, A.½-½
Tiviakov, S. - Karjakin, S.½-½
Navara, D. - van Wely, L.1-0
Ponomariov, R. - Topalov, V.0-1
Anand, V. - Radjabov, T.½-½
Aronian, L. - Kramnik, V.½-½
Carlsen, M. - Svidler, P.0-1

Round 8 - Sunday the 21st
Motylev, A. - Svidler, P.0-1
Kramnik, V. - Carlsen, M.½-½
Radjabov, T. - Aronian, L.0-1
Topalov, V. - Anand, V.1-0
van Wely, L. - Ponomariov, R.½-½
Karjakin, S. - Navara, D.1-0
Shirov, A. - Tiviakov, S.½-½

Round 9 - Tuesday the 23rd
Tiviakov, S. - Motylev, A.½-½
Navara, D. - Shirov, A.0-1
Ponomariov, R. - Karjakin, S.1-0
Anand, V. - van Wely, L.1-0
Aronian, L. - Topalov, V.½-½
Carlsen, M. - Radjabov, T.½-½
Svidler, P. - Kramnik, V.½-½

Round 10 - Wednesday the 24th
Motylev, A. - Kramnik, V.½-½
Radjabov, T. - Svidler, P.½-½
Topalov, V. - Carlsen, M.1-0
van Wely, L. - Aronian, L.½-½
Karjakin, S. - Anand, V.0-1
Shirov, A. - Ponomariov, R.½-½
Tiviakov, S. - Navara, D.½-½

Round 11 - Friday the 26th
Navara, D. - Motylev, A.½-½
Ponomariov, R. - Tiviakov, S.½-½
Anand, V. - Shirov, A.½-½
Aronian, L. - Karjakin, S.1-0
Carlsen, M. - van Wely, L.½-½
Svidler, P. - Topalov, V.1-0
Kramnik, V. - Radjabov, T.½-½

Round 12 - Saturday the 27th
Motylev, A. - Radjabov, T.0-1
Topalov, V. - Kramnik, V.½-½
van Wely, L. - Svidler, P.1-0
Karjakin, S. - Carlsen, M.½-½
Shirov, A. - Aronian, L.½-½
Tiviakov, S. - Anand, V.½-½
Navara, D. - Ponomariov, R.1-0

Round 13 - Sunday the 28th
Ponomariov, R. - Motylev, A.½-½
Anand, V. - Navara, D.½-½
Aronian, L. - Tiviakov, S.1-0
Carlsen, M. - Shirov, A.½-½
Svidler, P. - Karjakin, S.0-1
Kramnik, V. - van Wely, L.1-0
Radjabov, T. - Topalov, V.½-½